Świadectwa charakterystyki energetycznej – co warto o nich wiedzieć?

Świadectwa charakterystyki energetycznej – co warto o nich wiedzieć?

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa wielkość zapotrzebowania na energię, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb użytkowania budynku lub jego części – w tym: energii na ogrzewanie, wentylację, chłodzenie, oświetlenie oraz energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody. Dokument ten jest potrzebny w określonych sytuacjach i reguluje go prawo europejskie.

Zastanawiacie się w jakim celu sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej? Przede wszystkim, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa dotyczącą możliwości generowania oszczędności oraz promowania przez inwestorów efektywnego energetycznie budownictwa. Dzięki danym ze świadectwa energetycznego można określić szacunkowe zapotrzebowania na energię oraz obliczyć koszty związane z jej użyciem.

W jakich okolicznościach wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

• Dokument należy przekazać najemcy lub kupującemu, gdy budynek, jego część lub lokal będzie wynajmowany lub zbywany na podstawie umowy sprzedaży oraz umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
• Obowiązek stworzenia świadectwa i umieszczenia go w widocznym miejscu spoczywa także w przypadku budynku o powierzchni powyżej 250m2, w którym działają ograny wymiaru sprawiedliwości, prokuratury oraz organy administracji publicznej zajmujące się obsługa interesantów, a także w budynkach przekraczających 500m2, w których świadczy się usługi dla ludności.
• Od kwietnia 2023 roku dokument określający zużycie energetyczne będzie musiał zostać dołączony do dokumentacji o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, z wyłączeniem domów mieszkalnych do 70m2.

Kto zleca sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?  

Dokument jest tworzony na zlecenie:
• właściciela lub zarządcy budynku w przypadku sprzedaży lub najmu,
• osoby, która posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w przypadku jego zbycia,
• inwestor przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Świadectwa charakterystyki energetycznej – istotne kwestie

Świadectwo charakterystyki energetycznej opatrzone jest numerem z centralnego rejestru oraz podpisem osoby, która posiada uprawnienia do jego wydania. Od 28 kwietnia 2023 roku dokument będzie można otrzymać nie tylko w formie papierowej, ale także elektronicznej.

W akcie notarialnym będzie widnieć informacją o fakcie przekazania świadectwa, a w przypadku jego braku, notariusz poinformuje o konieczności przekazania stosowanego dokumentu i ewentualnej karze grzywny, jeśli zobowiązany nie spełni tego obowiązku.

Ważność świadectwa charakterystyki energetycznej

Dokument ważny jest przez okres 10 lat, od daty utworzenia. Świadectwa, które zostały sporządzone przed dniem wejścia w życie ustawy z 28 kwietnia 2023 roku, są ważne do momentu czasu, na jaki zostały sporządzone. W przypadku, gdy w budynku na skutek robót budowlanych i instalacyjnych, między innymi ocieplenia budynku lub wymiany okien nastąpi zmiana zapotrzebowania na energię, świadectwo traci ważność przed upływem jego terminu.

Usługę wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej można zlecić firmie Asset Nieruchomości.

Call Now Button